Šiaulių katedra
Pamaldos Šiaulių katedroje Sakramentai ir kiti patarnavimai Šiaulių katedroje

Grupės ir organizacijos

Adoruotojai

Adoruotojai su parapijos kunigais. Iš parapijos archyvųKiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį, gavėnios metu kiekvieną sekmadienį ir per didžiąsias liturgines šventes po 12.30 val. šv. Mišių rengiamos procesijos, o kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį vakarais nuo 17.00 iki 18.00 valandos vyksta Švč. Sakramento adoracija. Juose gausiai dalyvauja parapijos adoruotojai ir procesijos dalyviai.

Adoruotojai organizuoja ir tvarko procesijų eisenas. Prižiūri bažnytines vėliavas, kamžas, Švč. Sakramento baldakimą bei žibintus. Jie taip pat palaiko tvarką katedroje didžiųjų švenčių metu.

Gyvojo rožinio grupė

Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 8 val. šv. Mišių metu meldžiasi už gyvus ir mirusius gyvojo rožinio kalbėtojus.

Vadovė – s. Vladislava Čepaitė SJE. Grupė Įsteigta 2002 m., šiuo metu vienija 32 moteris.

Tikslas – melstis įvairiomis intencijomis – už kunigus, parapiją, meldžiant pašaukimų ir pan.

Vaikų dienos centras

Žvėjų skr. 5, LT-76294 Šiauliai
Tel. (41) 52 03 09
El. paštas:

Įsteigtas 2004 m. birželio 6 d, įsikūręs parapijos patalpose. Dirbama su vaikais iš socialinės rizikos šeimų darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00. Vaikai į dienos centrą renkasi nuo 12.00 iki 17.00.

Šiuo metu centrą lanko 25 vaikai. Nuo 12 val. renkasi pradinių klasių moksleiviai, po 14 val.– vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikai. Vaikai pietauja, ruošia pamokas, praleidžia centre dalį savo laisvalaikio. Su vaikais nuolat dirba socialinė darbuotoja, socialinė pedagogė, pedagogė, psichologė, aktorė, dailininkas. Savanoriai padeda organizuoti renginius, ruošti pamokas, drauge su vaikais žaidžia, dainuoja, piešia, praveda užsiėmimus aktualiomis jaunimui temomis.

Tikslas:

 • skatinti vaikų mokymosi motyvaciją, organizuoti laisvalaikio užimtumą, vasaros stovyklas, ekskursijas, kultūrinius renginius;
 • apsaugoti vaikus nuo beprasmio laiko leidimo, valkatavimo, netinkamo elgesio; 
 • teikti mokyklinio amžiaus vaikams socialinę pedagoginę pagalbą, ugdyti jų saviraiškos gebėjimus, padėti moksleiviams pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais;
 • mažinti neigiamą šeimos įtaką, didinti vaiko savivertę, gerinti vaikų tarpusavio santykius, supratimą, toleranciją.

Uždaviniai:

 • rūpintis vaikų maitinimu; 
 • skatinti mokymosi motyvaciją; 
 • siekti, kad vaikai lankytų mokyklą, kol neįgis tinkamo išsilavinimo; 
 • teikti pedagoginę pagalbą vaikams ruošiant pamokas; 
 • sudaryti geresnes sąlygas pamokų ruošai; 
 • organizuoti vaikų laisvalaikio užimtumą; 
 • ugdyti vaikų socialinius įgūdžius; 
 • teikti kvalifikuotą pagalbą vaikų tėvams.

Ugdomoji veikla:

  Krikščioniškųjų vertybių ugdymas
 • adventiniai, gavėnios susikaupimo vakarai;
 • krikščioniškų švenčių šventimas su bendruomene;
 • paskaitos, diskusijos religinėmis temomis;
 • doriniai užsiėmimai.
  Socialinių įgūdžių ugdymas per kūrybiškumą
 • Dailė
 • Keramika
 • Dramos būrelis
 • Rankdarbiai
 • Šokiai

Darbas su tėvais:

 • Paskaitos, diskusijos;
 • Bendri susirinkimai;
 • Individualios konsultacijos (soc. darbuotojo, psichologo);
 • Šeimų lankymas namuose;
 • Parama – labdara;
 • Bendri renginiai (šventės, koncertai, išvykos).

Vykdomi projektai:

 • Šiaulių miesto savivaldybės programa „Vilties spindulys“,
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos „Vilties spindulys“, „Vaikystės vaivorykštė“, „Saulės vaikai“.

Vaikų dienos centro rėmėjai: Maltos ordino pagalbos tarnyba, UAB „Palink“, Katalikų religinės šalpos fondas „Renovabis“.