Šiaulių katedra
Pamaldos Šiaulių katedroje Sakramentai ir kiti patarnavimai Šiaulių katedroje

Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas

„Dievas, Gailestingumo Tėvas, savo Sūnaus mirtimi ir prisikėlimu sutaikęs pasaulį su savimi ir atsiuntęs Šventąją Dvasią nuodėmėms atleisti, per Bažnyčią tesuteikia tau nuodėmių atleidimą. Aš tave išrišu iš tavo nuodėmių vardan Dievo: Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios” – tokius žodžius taria kunigas, suteikdamas nuodėmių atleidimą.

Sutaikinimo sakramentas, kaip ir kiti sakramentai, yra tikinčiojo susitikimas su Dievu, kurio metu žmogus išlaisvinamas iš nuodėmių, atstumiančių žmogų nuo Dievo ir jo malonės, vergijos.

Kam šis sakramentas teikiamas?

Šis sakramentas teikiamas kiekvienam po Krikšto nusidėjusiam ir atgailaujančiam krikščioniui. Sutaikinimo (Atgailos) sakramentas yra būtinas žmogaus išganymui. Katalikams Bažnyčia įsako bent kartą per metus atlikti išpažintį, tačiau tikintieji yra raginami neatidėti šio sakramento priėmimo per didžiųjų Bažnyčios švenčių dienas, kai būna daug žmonių, skubama, stokojama išorinio ir vidinio susikaupimo sąlygų.

Kada reikia eiti išpažinties?

Išpažinties reikia eiti padarius sunkią nuodėmę, nes gyventi be Dievo malonės nuostolinga ir rizikinga. Padarius tik lengvas, kasdienes nuodėmes, išpažinties rekomenduojama eiti kartą per mėnesį, nes Atgailos sakramentu suteikiama veikiančiųjų malonių priešintis blogiui, grąžinama ar padidinama pašvenčiamoji malonė. Bažnyčios įsakymas kartą per metus atlikti išpažintį galioja “atšalusiems” katalikams, rizikuojantiems savo sielos išganymu. Tai kraštutinė priemonė ryšiui su Kristumi išlaikyti.