Šv. Mišios Šiaulių katedroje

Dvasininkai

Vyskupas Eugenijus BARTULIS
Šiaulių vyskupas 

Gimė 1949 m. gruodžio 7 d. Kaune. 1976 m. gegužės 30 d. įšventintas į kunigus.

1997 m. birželio 29 dieną konsekruotas vyskupu Kauno arkikatedroje bazilikoje. 1997 m. liepos 13 dieną iškilmingai įžengė į Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedrą.

PARAPIJA

Klebonas teol. ir bažn. t. lic. Egidijus Venckus 1972 11 16, 1999 05 01, 2014 09 21
Šiaulių dekanato dekanas

Vik. Raimundas Šnapštys 1989 12 04, 2018 06 29, 2018 06 29

Kun. Arūnas Jankauskis 1976 11 22, 2007 03 18, 2014 07 09

Lietuvos skautijos dvasios tėvas, ŠU, ŠVŠC kapelionas, ŠVJC direktorius

Kun. Rimantas Žaromskis

Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris

Šiaulių katedra interjeras

Grupės ir organizacijos

Adoruotojai

ADORUOTOJAI

Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį, gavėnios metu kiekvieną sekmadienį ir per didžiąsias liturgines šventes po 12.30 val. šv. Mišių rengiamos procesijos, o kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį vakarais nuo 17.00 iki 18.00 valandos vyksta Švč. Sakramento adoracija. Juose gausiai dalyvauja parapijos adoruotojai ir procesijos dalyviai.

Adoruotojai organizuoja ir tvarko procesijų eisenas. Prižiūri bažnytines vėliavas, kamžas, Švč. Sakramento baldakimą bei žibintus. Jie taip pat palaiko tvarką katedroje didžiųjų švenčių metu.

GYVOJO ROŽINIO GRUPĖ

Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį 8 val. šv. Mišių metu meldžiasi už gyvus ir mirusius gyvojo rožinio kalbėtojus.

Vadovė – s. Vladislava Čepaitė SJE. Grupė Įsteigta 2002 m., šiuo metu vienija 32 moteris.

Tikslas – melstis įvairiomis intencijomis – už kunigus, parapiją, meldžiant pašaukimų ir pan.

VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Žvėjų skr. 5, LT-76294 Šiauliai
Tel. (41) 52 03 09
El. paštas: vaikucentras@gmail.com

Įsteigtas 2004 m. birželio 6 d, įsikūręs parapijos patalpose. Dirbama su vaikais iš socialinės rizikos šeimų darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00. Vaikai į dienos centrą renkasi nuo 12.00 iki 17.00.

Daugiau >>

Chorai

CHORAS „AUŠRINĖ“

Gieda sekmadieniais 8.00 val. šv. Mišiose.

Vadovas ir vargonininkas – Stasys Razma.

Choristai – vienuolikos įvairių profesijų žmonės.

Choras aušrinė

Sekmadienio Sumos choras

Vadovas Romualdas Juzukonis

Choras „Grigališkojo choralo studija“

Gieda pirmadieniais 17.00 val. ir sekmadieniais 11.00 val. šv. Mišiose.

Vadovė – Diana Astrauskienė