Krikštas

Krikštas yra bendras visų krikščionių sakramentas. Bažnyčia jį teikia savo Viešpaties pavedimu: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ (Mt 28,19).

Krikštu užmezgamas ryšis su Jėzumi Kristumi. Pakrikštytasis taip pat tampa tikinčiųjų bendruomenės, Bažnyčios, nariu. Juo atleidžiamos nuodėmės ir pradedamas naujas žmogaus, Jėzaus Kristaus brolio ar sesers, Dievo sūnaus ar dukters, gyvenimas. Pakrikštytieji meldžiasi: „Tėve mūsų, kuris esi Danguje!“.

Krikštas yra krikščioniškojo gyvenimo pradžia ir pagrindas, Dievo suteikta malonė, kurią reikia išlaikyti per visą gyvenimą: kartu su Kristumi „palaidoti Krikšte, jūs tikėjimu Jame prisikėlėte galybe Dievo, kuris Jį prikėlė iš numirusių“ (Kol 2, 12).

KRIKŠTO SAKRAMENTAS

Krikšto dalyviai ir jų pareigos

Krikštatėviai. Pagal seniausią Bažnyčios paprotį, krikštijant krikštijamuosius turi dalyvauti krikštatėviai, kurie atstovautų tiek dvasinei krikštijamojo šeimai, tiek ir Motinai Bažnyčiai, o paskui, kiek reikės, padėtų tėvams, kad vaikas tikėjimą gerai pažintų ir pagal jį gyventų. Krikštatėviai, pasirinkti paties krikštijamojo ar jo šeimos, turi būti tokie, kad sielų ganytojo sprendimu galėtų tinkamai dalyvauti liturginiuose aktuose: būtų pakankamai subrendę šioms pareigoms ir turėtų nors 16 metų, būtų priėmę Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus, patys krikščioniškai gyventų ir krikštavaikiui galėtų padėti to siekti, būtų katalikai ir bažnytinės teisės aspektu neturėtų kliūčių šiais pareigai atlikti.

Tėvai. Iš paties Kūrėjo nustatytos tvarkos matyti, kad tėvų dalyvavimas kūdikių krikšte ir jų pareigos yra svarbesni už krikštatėvių pareigas. Labai svarbu, kad tėvai dar prieš krikštą, patys tai suprasdami arba draugų bei kitų bendruomenės narių padedami, pasirengtų sąmoningai dalyvauti Krikšto apeigose, per kurias jų vaikas atgimsta iš vandens ir Šventosios Dvasios. Būdami krikšto dalyviai, vaiko tėvai atlieka jiems skirtąsias apeigų dalis. Jie ne tik klausosi apeigų vadovo pamokymų ir meldžiasi kartu su visais dalyviais, bet ir patys veikliai dalyvauja: viešai prašo kūdikiui Krikšto; įkandin krikštytojo daro kryžiaus ženklą kūdikio kaktoje; atsižada piktosios dvasios ir išpažįsta tikėjimą; laiko uždegtą žvakę; priima motinai ir tėvui skirtą specialų palaiminimą. Jeigu kuris nors iš tėvų negali atlikti Tikėjimo išpažinimo dėl to, kad, pvz., nėra katalikas, jis gali patylėti. Iš jo reikalaujama, kad jis, prašydamas vaikui Krikšto, būtų pasiryžęs vėliau vaiką krikščioniškai auklėti ar bent nedraustų kitiems to daryti.

Krikšto registracija

Norint pakrikštyti vaiką, susitarti dėl to būtina ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį. Tai galima padaryti bažnyčios raštinėje, kartu pateikiant duomenis apie vaiką, tėvus, krikštatėvius. Krikšto vardą vaikui rinkti rekomenduojama iš šventųjų vardų.

Krikšto apeigoms turėkite:

  • Krikšto žvakę;
  • baltą krikšto drabužėlį (vaiką galima iš anksto aprengti baltos spalvos rūbais).

Išmintingiau pažinti save, artimuosius ir ieškoti atsakymų į klausimus: kas yra Dievas ir kas esi tu.

Kontaktai

PARAŠYKITE MUMSKATEDROS REKVIZITAI

Šiaulių Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapija
Aušros takas 3, LT-76294 Šiauliai, Lietuva


Telefonas +370 615 26555
El. paštas s.katedra@gmail.com


Įm. kodas 190852185
Banko sąskaita LT 257044060002320761